Vedtægter for Projekt Fællesskab

 

§ 1. Formål og værdigrundlag

Stk. 1. Projekt Fællesskab er en uafhængig og socialøkonomisk virksomhed.

Stk. 2. Virksomheden er oprettet den 4. august 2021.

Stk. 3. Virksomheden (ejes af Anita Telling & Brian Telling) Projekt Fællesskab bestræber sig på, at opkøbe en ejendom, som fysisk kan rummer børn og unge mennesker med fysiske handicap – og dermed mennesker i kørestole.

Stk. 4. Projekt Fællesskabs formål, er, at give noget tilbage til dem i vores samfund, som har mest brug for det, herunder børn og unge med handicap. Vi vil gerne tilbyde børn og unge med handicap et sted, hvor de kan mødes i et fællesskab – Café Fællesskab.

For at muliggøre vores mål i Projekt Fællesskab vil vi arbejde ud fra formålene i at være en socialøkonomisk virksomhed ved at opfylde alle 5 kriterier.

Projekt Fællesskab arbejder på, at rejse midler, således der kan åbnes op for et tilbud, hvor vi vil tilbyder børn og unge med et handicap, et sted de kan komme og være sammen, dele erfaringer samt møde andre børn og unge i samme situation.

Projekt Fællesskabs mission er, at disse børn og de unge mennesker bliver inkluderet i et fællesskab. Her kan de opnå relevante relationer og fællesskaber. Det vil også være et læringsrum, hvor der vil komme foredragsholder og fortælle om eksempelvis deres ophold på Egmont, valg af STU, en lidenskab de har f.eks. kunst, eller andre vigtige ting i et liv, som er anderledes. Det er vigtigt, at vi får delt nogle succeshistorier, så denne gruppe mennesker kan få et betydningsfuldt indhold i deres liv. I tilbuddet skal der vægtes unge handicappede kunstnere, som har brug for et arbejdsrefugium, der ligesom Ørslev kloster tilbydes til kunstner, journalister mm. Et sted, hvor de kan søge hen for at få inspiration, møde andre med samme lidenskab samt få tid og rum til deres kunst. Hovedformålet med konceptet er, at højne livskvaliteten for børn og unge med handicap. 

Målgruppen er børn og unge med fysiske handicap i alderen 5 – 35 år og deres pårørende. Vi vil gerne gøre det muligt for flest mulige, at gøre brug af konceptet. 

Med Projekts Fællesskabs koncept vil der åbnes op for muligheder for børn og unge med handicap – særligt fysisk handicappede, da mange steder har svært ved at rumme dem fysisk. Det skal først og fremmest være et fristed, hvor man bliver inkluderet og kan hente information i form af foredrag og oplæg. 

Stk. 5. Værdigrundlag: Der lægges vægt på samspillet mellem mennesker med forskellige liv og muligheder, og virksomheden har et særligt ansvar over for mennesker med fysiske handicap/funk­tions­nedsættelse. Café Fællesskab danner ramme om et miljø, hvor deltagerne tilegner sig viden, udveksler livserfaringer og får nye muligheder for engagement i livet og i samfundet. Mangfoldighed, værdighed, solidaritet og fællesskab er centrale begreber for Projekt Fællesskab.

Projekt Fællesskab lægger vægt på, at al aktivitet skal foregå i en tryg og venlig atmosfære og alt arbejde tilrettelægges i en ånd af respekt for det enkelte menneske og med individuel hensyntagen og det ønsker vi at signalere således at alle, ledelse, medarbejder, bestyrelse og øvrige gæster efterlever dette.

 

§ 2. Projekt Fællesskabs drift

Stk. 1. Projekt Fællesskabs drift finansieres ved overskud fra overnatningsvirksomheden og café, som er en del af driften. Pengene i virksomheden vil bliver brugt til almen drift og lønninger. Overskuddet derfra vil blive i Projekt Fællesskab som en socialøkonomisk virksomhed og via virksomhedsskatteordning VSO, som en opsparring, som på sigt vil blive brugt til underskud, istandsættelser, samt udbedringer af lokaler og faciliteter mv.

Stk. 2. Projekt Fællesskabs midler kommer alene virksomhedens deltagere og brugere til gode.

Stk. 3. Overskud ved Projekt Fællesskabs drift tilfalder således deltagerne og bygningerne og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud, lån i bygningen og i øvrigt til størst mulig gavn for projektet, f.eks. forbedring af materiale, byggeforanstaltninger, foredragsholdere og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end Projekt Fællesskab disponerer over.

 

§ 3. Bestyrelsens sammensætning

Stk. 1. Bestyrelsen består af 4 stemmeberettigede medlemmer. På sigt vil den bestå af 7 stemmeberettigede medlemmer, som udpeges på følgende måde: 2 fra ledelsen, 2 unge menneske med handicap, 2 ansatte og 1 pårørende. Den ene unge er valgt af ledelsen. De to ansatte vil ligeledes blive valgt af ledelsen, de øvrige medlemmer vil blive valgt af de forskellige unge/pårørende grupper.     

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark.

Stk. 3. Ledelsen vælger formand og bestyrelsen vælger næstformand.

Stk. 4. Det er vigtigt, når man melder sig til bestyrelsesarbejde i Projekt Fællesskabs bestyrelse, at man har overvejet nøje, om man ønsker, at deltage i bestyrelsesarbejdet med det formål, at drive socialøkonomisk virksomhed med brugernes bedste for øje. Det velvidende, at Projekt Fællesskab drives i nøje overensstemmelse med stifterne/ejernes og initiativtagernes ønsker for brugerne. 

Stk. 5. Såfremt et medlem ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab i bestyrelsen i forhold til bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 vedrørende inhabilitet og kapitel 8 vedrørende tavshedspligt, samt i forvaltningslovens paragraf 27, om arbejdets i bestyrelsen og forretningsudvalget mv. udtræder øjeblikkeligt. Et nyt medlem udpeges/vælges for den resterende del af funktionsperioden.

 

§ 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Ledelsen og bestyrelsen har den overordnede ledelse af Projekt Fællesskab og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Ledelsen skal forvalte Projekt Fællesskabs midler, så de bliver til størst mulig gavn for Projektet og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 2. Ledelsen ansætter og afskediger medarbejdere.

Stk. 3. Ledelsen og bestyrelsen træffer beslutning om køb, men det er ledelsens endelig beslutning om, hvordan midlerne bruges. Ledelsen udnævner revisor. Ledelsen og bestyrelsen beslutter indholdsplanen og årsplan, samt evaluering og revurdering af værdigrundlag.

Stk. 4. Ledelsen og bestyrelsen er ansvarlig for Projekt Fællesskabs vedtægt.

Stk. 5. Ledelsen og bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt intern årsrapport og vedtægter, hvori man klargør om konkrete mål er nået.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte et festudvalg på 3 – 5 medlemmer. Festudvalget skal varetage visse af bestyrelsens fastlagte opgaver indenfor de af bestyrelsens fastlagte rammer.

 

§ 5. Bestyrelsens arbejde m.v.

Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når ledelse, formanden eller medlemmerne finder det nødvendigt – dog mindst 1 gang i kvartalet.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde ellers fastsættes møderne for et år af gangen ved årets første møde, og meddeler samtidig hvilke punkter, der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger, herunder eventuelt afstemningsresultat, indføres i en beslutningsprotokol af ledelsen. Efter hvert møde under­skrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på Projekt Fælleskabs kontor. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Ledelsen i samråd med bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Beslutninger om køb fortages af ledelsen, men i samråd af bestyrelsen. Beslutningerne om Projekt Fællesskab træffes af ledelsen, da denne fungere som en virksomhed og der skal være midler til, at danne ramme om hele projektet.

Stk. 5. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltnings­lovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af proto­kollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvori væsentlige hensyn til personers eller Projekt Fællesskabs interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Ledelsen og bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte, at ledelsen holde møde alene, da det omfatter personlige informationer. Ledelsen alene kan afskedige medarbejdere. Ledelsen er dog altid lydhør overfor den øvrige bestyrelses og brugernes ytringer vedrørende samarbejde.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for Projekt Fællesskabs gæld og kan ikke modtage honorar af Projekt Fællesskabs midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlem­merne.

Stk. 9. Der er ikke et ønske fra ledelsen om, at der optræder supplelanter i bestyrelsen, da bestyrelsen i forvejen er overvejende stor og netop i dette arbejde er der et tæt samarbejde. Genvalg kan finde sted.

 

§ 6. Opstilling til valg af bestyrelse

Stk. 1. Alle børn og unge mennesker med handicap, som er brugere af Projekt Fællesskabs tilbud, samt pårørende kan stille op til bestyrelsen. Når man opstiller, vil man skulle kunne sidde for 2 kalenderår. Man vil skulle opstille fra 14 dage til 1 måned før valg via valgsedler. Alle brugere og pårørende har stemmeret.

Stk. 2. Personer der mener at de er valgbare og stemmeberettige skal senest 14 dage før det nedenfor nævnte valgmøde på forespørgsel kunne få oplysning om, hvorvidt de er optaget på valglisten. Indsigelser over valglisten, herunder indsigelser om at en person ikke er optaget på valglisten, kan fremsættes indtil 7 dage før valgmødet.

Stk. 3. Bekendtgørelse af valgmødet foretages af Projekt Fællesskab senest 14 dage inden valgmødet ved særskilt meddelelse til de stemmeberettigede. Meddelelsen skal tillige indeholde oplysning om valglistens fremlæggelse som ovenfor nævnt. Valgmåder bekendtgøres desuden med samme frist ved opslag i Projekt Fællesskab.

 

7. Valg af bestyrelse

Valgets afholdelse

Stk. 1. Valget afholdes i tidsrummet fra den 10.11. til den 10.12. i et åbent valgmøde, hvortil alle de stemmeberettigede har adgang. Valgmødet ledes af ledelsen af Projekt Fællesskab. (bestyrelsen sidder dermed 2 kalenderår)

Stk. 2. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemme.

Stk. 3. Der opstilles et antal kandidater svarende mindst til antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen. Hver stemmeberettiget har herefter et antal stemmer svarende til antallet af ungerepræsentanter og pårørenderepræsentanter i bestyrelsen. Der kan kun afgives en stemme på hver kandidat. En kandidat kan lade sig opstille ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget har kun ret til at stemme 1 gang. 

Stk. 4. De kandidater der opnår flest stemmer er valgt, således at de der opnår flest stemmer er valgt som nr. 1, næstflest nr. 2, o.s.v., indtil alle bestyrelsesmedlemmer er valgt.

Stk. 5. Ved alle valg til bestyrelsen foretager der i tilfælde af stemmelighed omvalg, hvor hver stemmeberettiget herefter har et antal stemmer svarende til antallet af ungerepræsentanter og pårørenderepræsentanter, der opnåede stemmelighed. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning ved lederens foranstaltning mellem de kandidater, der igen opnåede stemmelighed.

Stk. 6. Alle tvivlsspørgsmål angående valget, herunder indsigelser vedrørende selve valghandlingen og spørgsmål om optagelse på valglisterne, besvares af ledelsen eller siddende bestyrelse. I tilfælde af uenighed er formandens stemme udslagsgivende.

 

§ 8. Projekt Fællesskabs daglige ledelse

Stk. 1. Den daglige ledelse af Projekt Fællesskab varetages af ejerne, Anita Telling og Brian Telling, som tillige har det overordnede ansvar.

Stk. 2. Ved disses fravær ud over 1 måned skal der udnævnes en anden til at varetage disses roller.

Stk. 3. Ledelsen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af Projekt Fællesskab.

Stk. 4. Ledelsen ansætter og afskediger ansatte. I forbindelse med ansættelser kan bestyrelsen blive rådført, men ledelsen har den afgørende stemme.

Stk. 5. Ledelsen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt mv.

Stk. 6. Ledelsen er ansvarlig for, at de medarbejder, som ansættes i virksomheden har forståelse for Projekt Fællesskabs målgruppe.

Stk. 7. Ledelsen har et ansvar for, at have et tæt samarbejde med brugerne af Projekt Fællesskab for dermed at kende det reelle behov ved brugerne. Det er med til at sikre, at man dermed at være i stand til at yde en bedre og mere målrettet vejledning og vidensdeling til brugerne og deres pårørende.

Stk. 8. Ledelsen skal en gang om året tilbyde en medarbejdersamtale, som tager udgangspunkt i den til enhver tid vedtagne praksis for Projekt Fællesskab.

 

§ 9. Regnskab og revision

Stk. 1. Driftsregnskab og status udarbejdes hvert år inden den 1. marts af ledelsen og dennes revisor. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision for socialøkonomisk virksomhed.

Ledelse og bestyrelsesmedlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskuds­beregning, der sendes til offentlig myndighed.

Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 1. maj, hvorefter den reviderede årsrapport efter regnskabklasse B, bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på det førstkommende bestyrelsesmøde. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.

 

§ 10.  Vedtægt og vedtægtsændringer

Stk. 1. Ledelsen er ansvarlig for, at Projekt Fællesskabs vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 2. Ændring af vedtægten skal vedtages med kvalificeret flertal på to af hinanden følgende bestyrelsesmøder.

 

§ 11. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om Projekt Fællesskabs nedlæggelse træffes af ledelsen alene, men vil blive drøftet på et bestyrelsesmøde.

Stk. 2. Beslutninger vedrørende Projekt Fællesskabs udtrædelse som værende en socialøkonomisk virksomhed træffes af ledelsen og bestyrelsen i samråd, men ledelsen vil tage den endelig beslutning herom. Det er dog Projekt Fællesskabs hovedformål at virke netop på dette felt, så det ligger fjernt fra den oprindelige tank omkring Projekt Fællesskab.

Stk. 3. Nedlægges Projekt Fællesskab, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil Projektet er afviklet.

Stk. 4. Da virksomheden dækker alle udgifter i forbindelse med Projekt Fællesskab, vil der ingen midler være ved udgange af Projekt Fællesskab eventuelle nedlukning.

 

                                                                      Vedtaget på bestyrelsesmøde den 30. juli 2021.

 

 

 

 

 

Tilmeld dig for at modtage spændende nyheder vedrørende vores udvikling.

Vi vil gerne holde dig opdateret med vores seneste nyheder og tilbud 🙂

Indkøbskurv